یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)

قابل توجه دانشجويان مشمولي كه تاكنون موفق به دريافت معافــــيت تحصيـــلي نشده اندمي رساند، باتوجه به عدم صدورمعافيت تحـصيلي ازسوي معاونت وظيفه عمومي بعلت عدم مراجعه به موقع دانشجويان لذاخواهشمنداست يك هفته قبل ازشروع امتحانات پايان ترمبه اتاق 130 مراجعه نمايند.درضمن جهت ثبت نام وانتخاب واحدحتماًوالزاماًمي بايست مشكل نظام وظيفه برطرف وداراي معافيت تحصيلي باشند.

 توجه :

درضمن دانشجوياني كه مدرك پيش دانشگاهي رابه صورت داوطلب آزادوغيرحضوري دريافت نموده اندويادانشجوياني كه مـــــــــدرك دانشگاهي قبلي رابيش ازيكسال ازشروع ثبت نام دراين واحد دريافت نموده اندبه اين دفترمراجـــــعه تادرصورت امكان مشـــــــكل نظام وظيفه وي برطرف ومجوزتحصيل براي وي صادرشودويادرغيراينصورت وبرطرف نشدن مشكل،مراحل تسويه حساب وي بااين واحد انجام شود..

 
كارشناس نظام وظيفه
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
Powered by DorsaPortal